Kas yra kredito įstaigos ginčas su Lietuvos banku. Kada yra suteikiama ir atšaukiama licencija?

Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2023-12-18

Kategorija: StraipsniaiVerslo ir komercinė teisė

Kas yra kredito įstaigos ginčas su Lietuvos banku. Kada yra suteikiama ir atšaukiama licencija?


Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2023-12-18

Kategorija: StraipsniaiVerslo ir komercinė teisė

Kas yra kredito įstaigos ginčas su Lietuvos banku. Kada yra suteikiama ir atšaukiama licencija?

Kredito įstaigos – tai įmonės, turinčios licenciją verstis ir verčiančios indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu. Šią veiklą, pagal priežiūros institucijos išduotas licencijas, vykdo Lietuvos Respublikos bankai, užsienio bankų filialai, užsienio bankų atstovybės, ES bankai veikiantys mūsų šalyje neįsteigus filialo, kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija, taip pat ES licencijuotos užsienio bankų kontroliuojamos finansų įmonės, veikiančios Lietuvoje neįsteigus filialo.

Bankai ir jų teisinė forma
Bankai yra kredito įstaigos, turinčios licenciją verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, prisiimant su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Bankai gali teikti visas finansines paslaugas, jei ši teisė nėra apribota įstatymais. Banko teisinė forma gali būti tik akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė.

Kredito unijos – savanoriška kredito įstaiga
Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai sukurta kredito įstaiga. Ji telkia savo narių ir asocijuotų narių pinigus, kad galėtų tenkinti ūkinius ir socialinius poreikius savitarpio paskolų bei kitų finansinių paslaugų teikimo būdu, prisiimant su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

Kada kyla ginčai tarp kredito įstaigos ir Lietuvos banko?

Lietuvos bankas prižiūri bankus, kredito įstaigas, elektroninių pinigų įstaigas.
Lietuvos bankas – priežiūros institucija, nustačiusi teisės aktų pažeidimus ar kredito unijos veiklos trūkumus arba nustačiusi, kad kredito unijos veikla kelia grėsmę kredito unijos veiklos stabilumui ir patikimumui, turi teisę kredito unijai laikinai nustatyti individualius kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų dydžius ar papildomus reikalavimus dėl rizikos ribojimo.
Kuomet Lietuvos bankas nustato pažeidimus, o kita pusė su nustatytais pažeidimais nesutinka, kyla ginčas tarp šių dviejų šalių.

Kada yra suteikiama licencija?
Licencija yra suteikiama neterminuotam laikui. Licenciją priežiūros institucija išduoda įstatymuose ir priežiūros institucijos teisės aktuose nustatyta tvarka. Priežiūros institucija jos nustatyta tvarka turi teisę atlikti steigiamos kredito įstaigos, prašančios išduoti licenciją, pasirengimo teikti finansines paslaugas patikrinimą vietoje.

Kredito įstaiga turi teisę pradėti teikti finansines paslaugas tik gavusi licenciją ir įregistruota Juridinių asmenų registre. Jeigu licencija išduodama ne steigiamai kredito įstaigai, – tik gavusi licenciją ir įregistravusi atitinkamus pakeitimus Juridinių asmenų registre. Licenciją turinti kredito įstaiga visada privalo atitikti reikalavimus, kurie nustatyti dėl licencijos išdavimo.

Kada licencija yra atšaukiama?
Licencijos atšaukimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas.Pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnį.
1. Priežiūros institucija privalo atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teikti licencines finansines paslaugas, jeigu finansų įstaiga licenciją gavo apgaulės būdu ar kitaip pažeidusi įstatymus arba verčiasi įstatymų draudžiama veikla.
2. Priežiūros institucija turi teisę atšaukti finansų įstaigai išduotą licenciją teikti licencines finansines paslaugas, jeigu finansų įstaiga:
1) nepasinaudojo licencija per 12 mėnesių nuo licencijos teikti finansines paslaugas išdavimo dienos;
2) verčiasi kita veikla negu numatyta;
3) neatitinka įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl saugios ir patikimos atitinkamų finansų įstaigų veiklos;
4) pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus finansinės apskaitos, valdymo ir kontrolės reikalavimus, šio Įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas ar priežiūros institucijos nurodymus dėl finansų įstaigos saugios ir patikimos veiklos;
5) tapo nemoki ir (arba) savo veikla kelia grėsmę savo klientų interesams arba juos pažeidžia, trikdo arba gali sutrikdyti atsiskaitymus arba operacijas pinigų ir kapitalo rinkose;
6) nebesiverčia licencine veikla daugiau kaip 6 mėnesius;
7) nesugeba įvykdyti prievolių pagal įsipareigojimus arba yra duomenų, kad negalės to padaryti ateityje;
8) jos dalyviai priima sprendimą grąžinti licenciją teikti licencines finansines paslaugas;
9) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

Be Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų pagrindų, kredito unijos licencija gali būti atšaukiama priežiūros institucijos sprendimu, jeigu:

1) kredito unija neatitinka reikalavimų, kurie nustatyti licencijos išdavimui;
2) kredito unija pasibaigia dėl reorganizavimo ar priimamas sprendimas likviduoti kredito uniją;
3) užbaigtas kredito unijos pertvarkymas;
4) kredito unija neįmoka pirmosios (avansinės) draudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, jeigu kredito unija privalo ją mokėti, arba draudimas nutraukiamas visam laikui;
5) kredito unija, kai buvo įregistruota Juridinių asmenų registre arba, jeigu licencija buvo išduota ne steigiamai kredito unijai, – kai įregistravo atitinkamus pakeitimus Juridinių asmenų registre, netapo centrinės kredito unijos nare arba pasibaigus jos narystei vienoje centrinėje kredito unijoje netapo kitos centrinės kredito unijos nare.


LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame