Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje paaiškiname bendruosius principus, kaip Luxlex renka ir naudoja informaciją, surinktą Jums lankantis mūsų interneto svetainėje www.luxlex.lt, naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis arba bendraujant su mumis kitais būdais. Daugiau informacijos apie konkrečias tvarkomų duomenų kategorijas, teisinį pagrindą, tikslus bei saugojimo laikotarpius pateikiame apačioje.

Jums naudojantis Luxlex internetine svetaine ar naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis, mes galime Jūsų paprašyti aiškiai patvirtinti, kad sutinkate su mūsų privatumo politika.

Jūsų asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, su Jumis susisiekti ar nustatyti Jūsų buvimo vietą.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atsakingai ir saugiai. Luxlex įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizavines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, praradimo ar atskleidimo.

Asmens duomenų rinkimo šaltiniai

Didžiąją dalį Jūsų asmens duomenų mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau mes galime rinkti ir gauti Jūsų asmens duomenis ir iš kitų šaltinių, kad užtikrintume pageidaujamų teisinių paslagų teikimą ir asmens duomenų tvarkymo proceso valdymą.

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime rinkti iš kitų techninių priemonių ir juos gauti iš kitų šaltinių (socialiniai tinklai, viešai prieinami šaltiniai ir kt.)

Duomenų valdytojas

MB Luxlex, įmonės kodas 305950073, adresas M. K. Čiurlionio g. 82A, LT-03100, Vilnius, el. pašto adresas info@luxlex.lt, telefonas +370 690 64 533

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenis tvarkome:

 • Remdamiesi Jūsų sutikimu;
 • Vykdydami su Jumis sudarytą teisinių paslaugų teikimo sutartį;
 • Vykdydami mums taikomus teisinius įsipareigojimus;
 • Remdamiesi teisėtu interesu užtikrinti mūsų teikiamų teisinių paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų finansinių interesų saugumą ir apsaugą, dalintis informacija apie mūsų teikiamas paslaugas, užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą, suprasti, kaip klientai naudojasi mūsų internetine svetaine ir ją tobulinti.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tais tikslais, kuriems jie buvo renkami. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Tačiau tokiu atveju, Jums gali būti apribotas teisinių paslaugų teikimas, jeigu reikalavimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis nustato teisės aktai.

Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdydami savo profesines pareigas. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi ir tvarkomi ilgiau nei tai yra būtina. Mūsų klientų sistema užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos, duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Luxlex gali tvarkyti duomenis, susijusius su teisinių paslaugų teikimu. Mes renkame informaciją, kurią mums pateikiate Jūs arba Jūsų vardu veikantis asmuo, arba informaciją, kurią gauname teikdami profesines teisines paslaugas.

Teikdami teisines paslaugas mes renkame įvairių kategorijų asmens duomenis. Šių asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Klientams, tinkamai vestume turimus duomenis ir bylos atnaujinimus į Klientų sistemą, kurioje Klientas mato savo bylos eigą realiu laiku. Vykdydami sutartinius įsipareigojimus ir profesines pareigas, mes dedame visas pastangas, kad užtikrintume asmens duomenų konfidencialumą ir neliečiamumą. Teikdami teisines paslaugas, mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • Informacija apie Klientą, Kliento vardu veikiantį asmenį ir sandorį.

Tikslas – šiuos duomenis tvarkome, kad atliktume interesų konfliktų patikrinimą, teiktume teisines paslaugas ir vykdytume teisinius įsipareigojimus.

Teisinis pagrindas – sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis; mūsų teisiniai įsipareigojimasi pagal galiojančius teisės aktus; mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai.

 • Informacija apie galutinį naudos gavėją ir politikoje dalyvaujančius fizinius asmenis

Tikslas – šiuos duomenis tvarkoome, kad atliktume pinigų plovimo prevencijos bei sankcijų įgyvendinimo patikrinimo procedūras.

Teisinis pagrindas – mūsų teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo teisės aktus; mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai.

 • Informacija apie sandorį ir PVM sąskaitoms-faktūroms išrašyti reikalinga informacija.

Tikslas – šiuos duomenis tvarkome, kad išrašytume PVM sąskaitas-faktūras už Jums suteiktas teisines paslaugas ir vykdytume savo teisinius įsipareigojimus.

Teisinis pagrindas – sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis; mūsų teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant apskaitos ir mokestinių reikalavimų vykdymą; mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai laiku gauti mokėjimus.

Mūsų patalpos yra stebimos vaizdo stebėjimo  kameromis, kurios gali užfiksuoti Jūsų atvaizdą, taip pat mes galime rinkti asmens duomenis naudodami kitus savo IT išteklius. Patalpų stebėjimo vaizdo kameromis tikslas yra Luxlex kontoros teisėtas interesas užtikrinti asmenų saugumą, nusikalstamų veikų prevenciją, patalpų, įrenginių ir kito turto saugumą. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas užkirsti kelią turtiniams nusikaltimams ir pažeidimams, taip pat apsaugoti asmenų gyvybinius interesus.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Mes turime užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti, todėl prašome Jūsų mus informuoti apie bet kokius mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės:

 • Teisė susipažinti su savo duomenimis – Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su visais duomenimis, kurie gali būti laikomi Jūsų asmens duomenimis;
 • Teisė reikalauti ištaisyti netikslius ar neišsamius duomenis;
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu – Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais tikslais;
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis – Jūs turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, išskyrus konkrečias įstatymų numatytas išimtis;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – Jūs galite reikalauti persiųsti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, jeigu duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu;

Teikiant teisines paslaugas Klientams, gali pasitaikyti atvejų, kai mūsų teisiniai įsipareigojimai bei atitinkamos advokatų tarybos taisyklės draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus ir tvarkomus duomenis.

Jeigu turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis arba norite sužinoti daugiau apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, kreipkitės telefonu +370 690 64 533 arba el. paštu info@luxlex.lt

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai, Jūs turite teisę pateikti skundč Duomenų apsaugos institucijai.

Jūs asmens duomenų gavėjai

Teisinių paslaugų teikimo metu gauti duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims teisinių paslaugų suteikimo tikslu. Tretieji asmenys gali būti: teismas, antstolis, valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar organizacija, užsienio valstybės teisininkai ar specialios srities specialistai, kiti Luxlex teisininkai ir personalas (administratorė, IT specialistas, vertėjas ar kitas paslaugų teikėjas, jeigu to pagrįstai reikia tikslams pasiekti).

Mes užtikriname, kad trečiosios šalys, kurioms perduodame Jūsų asmens duomenis, laikytųsi nurodymų dėl asmens duomenų tvarkymo. Paslaugų teikėjai trečiosios šalys privalo užtikrinti, kad jie tvarkytų Jūsų asmens duomenis taip pat rūpestingai ir atidžiai kaip ir mes. Šie paslaugų teikėjai trečiosios šalys ptivalo įgyvendinti techinines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tokį pat duomenų apsaugos lygį, kokį užtikriname mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis.

Tam, kad gautume statistinius duomenis, mes naudojame socialinius tinklus ir tikslinės rinkodaros priemones, susijusias su apsilankymais socialinių tinklų puslapiuose, socialinių tinklų paslaugų teikėjai kartu su Luxlex yra su Jumis susijusių tvarkomų asmens duomenų valdytojai.

Asmens duomenų saugojimas, saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis saugome laikantis galiojančių teisės aktų ir Lietuvos advoktų tarybos taisyklių. Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei reikia pasiekti tikslams, kuriais duomenys yra renkami ir tvarkomi.

 • Informacija apie Klientą, Kliento vardu veikiantį asmenį ir sandorį saugoma ne trumpiau nei 5 metus nuo teisinių santykių su Klientu pabaigos, išskyrus atvejus, kai remdamasi galiojančiais teisės aktais kuri nors kompetentinga institucija yra nustačiusi ilgesnį gautos informacijos saugojimo terminą;
 • Informacija apie galutinį naudos gavėją ir politikoje dalyvaujančius asmenis saugoma ne ilgiau nei 8 metus nuo teisinių santykių su Klientu pabaigos, išskyrus atvejus, kai remdamasi galiojančiais teisės aktais kuri nors kompetentinga institucija yra nustačiusi ilgesnį gautos informacijos saugojimo terminą;
 • Informacija apie sandorį ir PVM sąskaitoms-faktūroms išrašyti reikalinga informacija saugoma ne ilgiau nei 10 metų nuo sandorio sudarymo.
 • Susirašinėjimo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo pirmojo susirašinėjimo pradžios.
 • Saugumo duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį nuo atitinkamų duomenų surinkimo.
 • Informacija klientų sistemoje yra laikoma ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisinių paslaugų teikimo sutarties pasibaigimo.

Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes ištrinsime atitinkamus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai esamen įpareigoti saugoti asmens duomenis ilgesnį laiką, kad įvykdytume savo įsipareigojimus, kylančius iš galiojančių teisės aktų arba kai šie duomenys būtini sprendžiant teisinius ginčus.

Jūsų duomenų tvarkymo vieta

Jūsų asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi Lietuvoje, tačiau kartais gali tekti perduoti ir saugoti Jūsų asmens duomenis kitoje Europos Sąjungos šalyje ar net gi už Europos Sąjungos ribų, jeigu vykdant Kliento pavedimą yra reikalingos ne Lietuvos teisininkų teisinės konsultacijos.

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi ir tvarkomi saugiai ir laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų.

Perduodami duomenis į bet kurią kitą trečiąją šalį, kurioje negalioja sprendimas dėl tinkamumo, mes dedame visas pastangas, kad užtikrintume saugumą ir perduodame išimtinai tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini teisinėms paslaugoms teikti.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime keisti šią privatumo politiką, jei pasikeistų mūsų duomenų tvarkymo būdai ir duomenų apsaugos geroji praktika. Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-13

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame